Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Radosław Pacewicz i Kamil Wilde wiceprezesami UTK

04.09.2017

Premier Beata Szydło powołała Radosława Pacewicza oraz Kamila Wilde na stanowiska wiceprezesów Urzędu Transportu Kolejowego.

Radosław Pacewicz jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku  kariery zawodowej związany z regulacją rynków. Swoją pracę rozpoczął w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. W 2011 r. przeszedł do Urzędu Transportu Kolejowego na stanowisko Radcy Prezesa. Rok później objął stanowisko Dyrektora Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego. Odpowiadał za realizację zadań w zakresie: prowadzenia postępowań regulacyjnych, postępowań w sprawie niedyskryminacji w dostępie do infrastruktury, zatwierdzania stawek jednostkowych opłat za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej oraz rozpatrywania wniosków o udzielenie, zawieszenie, zmianę licencji przewoźnika kolejowego. Koordynował współpracę UTK w ramach grupy zrzeszającej niezależnych regulatorów rynku kolejowego (IRG-Rail), a w marcu 2016 r. został przewodniczącym tej organizacji i pełnił tę funkcję do zakończenia polskiego przewodnictwa. Od 2013 r. Zastępujący Dyrektora Generalnego UTK, a od 2015 r. Dyrektor Generalny UTK.

Kamil Wilde – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 r. związany z Departamentem Kolejnictwa w Ministerstwie Transportu. W 2012 r. został zastępcą dyrektora departamentu i tę funkcję sprawował do dziś. Zajmował się legislacją krajową i europejską dotyczącą sektora kolejowego, opracowywaniem projektów aktów normatywnych i dokumentów rządowych. Prowadził sprawy związane z techniką kolejową i bezpieczeństwem na kolei. Opracowywał program wieloletni w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej. W ramach pracy w Ministerstwie sprawował nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP oraz nadzór nad Instytutem Kolejnictwa. Członek Rady ds. Certyfikacji Instytutu Kolejnictwa, Komisji Trójstronnej ds. Kolejnictwa oraz Podzespołu ds. bezpieczeństwa na kolei.

Zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym, wiceprezesów Urzędu Transportu Kolejowego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

 

  • Od lewej minister Andrzej Bittel, wiceprezesi Radosław Pacewicz, Kamil Wilde i prezes Ignacy Góra
    Nowi wiceprezesi Urzedu
do góry