Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jeszcze kilka tygodni na zgłaszanie silników niespełniających wymagań rozporządzenia 2016/1628/UE

18.08.2017

Przypominamy producentom silników spalinowych oraz produkującym i modernizującym pojazdy kolejowe o ważnej dacie. 17 września 2017 r. mija termin przekazania do Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie informacji na temat projektów na zaawansowanym etapie w skład których wchodzą silniki spalinowe korzystające z wyłączenia stosowania wymagań rozporządzenia 2016/1628/UE. By zdążyć z przekazaniem dokumentów powinny one trafić do UTK do 6 września.

Rozporządzenie 2016/1628/UE reguluje szczegółowe wymagania dla określonych silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych, sposoby ich identyfikacji i oznakowania oraz warunki tryb przeprowadzania ich badań.

W przypadku pojazdów kolejowych rozporządzenie wyróżnia dwie kategorie silników:

  1. kategoria RLL obejmuje silniki do użytku wyłącznie w lokomotywach, do ich napędu lub przeznaczone do ich napędu;
  2. kategoria RLR obejmuje:
    • silniki do użytku wyłącznie w wagonach silnikowych, do ich napędu lub przeznaczone do ich napędu;
    • silniki używane zamiast silników etapu V z kategorii RLL;

Wymagania przewidziane rozporządzeniem 2016/1628/UE względem silników RLL i RLR będą miały zastosowanie dla silników wprowadzanych na rynek od 1 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie przewiduje możliwość skorzystania z wyłączenia stosowania wymagań rozporządzenia po spełnieniu określonych warunków. Zgodnie z art. 34 ust. 8 rozporządzenia 2016/1628/UE państwa członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie na rynek silników, które są zgodne wymaganiami obowiązującymi w dniu 5 października 2016 r., pod warunkiem że:

  1. silniki te wchodzą w skład projektu, który jest na zaawansowanym etapie realizacji w dniu 6 października 2016 r. zgodnie z definicją w dyrektywie 2008/57/WE; oraz
  2. użytkowanie silników zgodnych z mającymi zastosowanie wartościami granicznymi emisji określonymi w tabelach II-7 lub II-8 załącznika II rozporządzenia 2016/1628/UE doprowadzi do nieproporcjonalnych kosztów.

Przez projekt na zaawansowanym etapie realizacji, należy rozumieć projekt, który znajduje się na tak zaawansowanym etapie planowania/realizacji, że zmiany w zakresie technicznych specyfikacji byłyby nie do przyjęcia dla danego państwa członkowskiego. Przeszkoda ta może mieć charakter prawny, umowny, ekonomiczny, finansowy, społeczny lub środowiskowy i musi być należycie uzasadniona. Wykaz takich projektów każde państwo członkowskie powinno przekazać Komisji Europejskiej do dnia 17 września 2017 r.

Urząd Transportu Kolejowego prosi o przesyłanie informacji o projektach spełniających warunek art. 34 ust. 8 rozporządzenia 2016/1628/UE do 6 września 2017 r. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Transportu Kolejowego lub na adres:

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Informacja powinna zawierać kwalifikację o kategorii silnika RLL lub RLR, a także oświadczenie o zaawanasowanym etapie realizacji projektu na dzień 6 października 2016 r. wraz z uzasadnieniem w zakresie przeszkody w zastosowaniu aktualnie obowiązujących regulacji w zakresie wartości emisji spalin.

Wyłączenie nie dotyczy silników montowanych w pomocniczych pojazdach kolejowych i silnikach pomocniczych montowanych w wagonach silnikowych i lokomotywach, które w zależności od ich charakterystyki, zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia 2016/1628/UE, wchodzą w zakres kategorii NRE lub NRS.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628/UE z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE (Dz. U. UE. L. 252 z 16.09.2016, str. 53).

do góry