Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany w utrzymaniu pojazdów kolejowych – nowelizacja rozporządzenia

11.08.2017

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 28 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych. Rozporządzenie wejdzie w życie za 14 dni.

Najważniejszą zmianą dla przedsiębiorców jaką wprowadza znowelizowane rozporządzenie jest brak zatwierdzania Dokumentacji Systemu Utrzymania przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w następujących przypadkach:

  • jeśli pojazd podlega obowiązkowi wpisu do rejestru pojazdów kolejowych NVR
  • dla pojazdów wąskotorowych
  • dla pojazdów przeznaczonych wyłącznie do użytku lokalnego lub turystycznego oraz pojazdów historycznych nieporuszających się po sieci kolejowej

Prezes UTK nie będzie również zatwierdzał zmian dla już zatwierdzonych DSU w wyżej wymienionych przypadkach.

Wszystkie wnioski dotyczące wyżej opisanych przypadków, złożone i nierozpatrzone przed wejściem w życie rozporządzenia pozostaną zakończone poprzez pozostawienie ich bez rozpoznania, o czym zainteresowane strony zostaną powiadomione.

Obowiązek posiadania zatwierdzonej DSU pozostaje dla pojazdów nie podlegających obowiązkowi rejestracji w NVR.

Pełna treść rozporządzania znajduje się pod adresem:  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1525

Brak zatwierdzania DSU a bezpieczeństwo

Dokumentacja utrzymaniowa pojazdu być musi przygotowana rzetelnie i prawidłowo, np. przywołane w niej normy muszą być aktualne, karty pomiarowe nie mogą zawierać błędów, a czynności utrzymaniowe muszą być właściwie dostosowane do elementów zabudowanych na pojeździe.  Wszystkie wykonane pomiary powinny być udokumentowane. DSU nie może być sprzeczna z dokumentacją techniczno-ruchową, warunkami technicznymi i odbioru itp.

Kompetencje Prezesa UTK związane z nadzorem nad techniczną eksploatacją pojazdów kolejowych nie ulegają zmianie, oznacza to, że inspektorzy UTK nadal będą weryfikować proces utrzymania pod kątem zgodności z przyporządkowaną dokumentacją.

Jednocześnie, należy wyraźnie podkreślić, że ustawodawca przewidział 3 miesiące na dostosowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem, systemów zarządzania utrzymaniem i przepisów wewnętrznych do zmian rozporządzenia. Przypominamy, że zmiany powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi procedurami w obszarze zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie.

Jeśli po wejściu w życie rozporządzenia będą wpływać do urzędu wnioski o zatwierdzenie DSU lub zmian w DSU dla pojazdów podlegających obowiązkowi wpisania do NVR – Prezes UTK odmówi wszczęcia takiego postępowania.

do góry