Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Łatwiej o uwierzytelniony odpis

12.07.2017

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadziła ułatwienia dla stron. Od czerwca upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.

Od 1 czerwca 2017 r. zmieniły się przepisy KPA. Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu, wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Oznacza to, że w Urzędzie Transportu Kolejowego można uwierzytelnić odpis co jest dużym ułatwieniem dla stron, które nie korzystają z pomocy adwokata, radcy prawnego czy notariusza, a chciałyby zachować oryginał dokumentu.

Upoważniony pracownik Urzędu Transportu Kolejowego po otrzymaniu od strony do wglądu oryginału dokumentu, wraz z odpisem, poświadczy jego zgodność z oryginałem. Tak poświadczony dokument będzie miał moc dokumentu urzędowego, co oznacza, że będzie wywoływał takie same skutki prawne jak oświadczenie sporządzone przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Poświadczenie dokonane przez pracownika organu obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu.  

Przypominamy, że poświadczenie odpisu dokumentu za zgodność z oryginałem podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł za każdą stronę odpisu.  W przypadku poświadczeń dokonywanych przez pracowników Urzędu Transportu Kolejowego opłatę należy wcześniej wpłacić na rachunek bankowy:

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Dzielnica Ochota
ul. Grójecka 17a
02-021 Warszawa

a dowód wpłaty lub przelewu należy załączyć do wniosku.
 

 

Podstawa prawna:

Kodeks postępowania administracyjnego, art. 76a § 2b

Ustawa o opłacie skarbowej

Załącznik do ustawy o opłacie skarbowej, część II, ustęp 4

 

do góry