Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prowadzenie rejestru pojazdów kolejowych przez dysponenta – uzupełnienie stanowiska Prezesa UTK

07.07.2017

Rejestr pojazdów kolejowych prowadzi dysponent lub eksploatujący pojazd kolejowy. Pod określeniem eksploatującego należy tu rozumieć właściciela pojazdu kolejowego lub przedsiębiorcę posiadającego prawo do korzystania z niego jako środka transportu, jednak niewpisanego do rejestru NVR.

W uzupełnieniu stanowiska Prezesa UTK z 23 maja 2016 r. w sprawie pojęcia dysponenta, (dostępnego na stronie Urzędu Transportu Kolejowego) przedstawiamy stanowisko dotyczące obowiązku prowadzenia rejestru pojazdów kolejowych.

W załączniku do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych określono wzór rejestru pojazdów kolejowych dla dysponenta oraz odrębny wzór rejestru dla eksploatującego. Wzór rejestru pojazdów kolejowych dysponenta zawiera miejsca przeznaczone do wpisania szczególnych danych, którymi nie dysponuje eksploatujący - należą do nich: identyfikator literowy dysponenta VKM oraz raport z wprowadzenia zmian w NVR.

Obecnie obowiązujące regulacje nie zawierają definicji prawnej pojęcia eksploatującego, jednakże zdaniem Prezesa UTK przez to określenie należy rozumieć podmiot będący właścicielem pojazdu kolejowego lub posiadający prawo do korzystania z niego jako środka transportu, niewpisany do NVR.

Pełny tekst Stanowiska Prezesa UTK z 3 lipca 2017 r. znajduje się na stronie Stanowiska Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

 

do góry