Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe ulgi dla uczniów i nauczycieli z zagranicy

04.05.2017

Podróże kolejowe po Polsce mogą być tańsze dla części dzieci i młodzieży ze szkół zagranicznych. Warunkiem jest nauka w szkołach, w których prowadzone są zajęcia z języka polskiego lub z innych przedmiotów, ale nauczanych w języku polskim.

Od 21 kwietnia 2017 r. dzieci i młodzież ze szkół, w których prowadzone jest nauczanie w języku polskim, mogą kupować bilety jednorazowe z ulgą ustawową 37%, a gdy mają bilet miesięczny – z ulgą 49%. Z ulgi można korzystać do ukończenia 18. roku życia. Oznacza to, że na przejazd w dniu 18. urodzin trzeba już kupić normalny bilet.

Nową ulgę zaproponowano również nauczycielom ze szkół zagranicznych, którzy prowadzą zajęcia w języku polskim. Na przejazdy polskimi pociągami mogą kupić bilety tańsze o 33%, jednak wyłącznie na pociągi osobowe.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi jest posiadanie odpowiedniej legitymacji. Jest ona wydawana przez właściwego terytorialnie konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek o wydanie albo przedłużenie ważności legitymacji można złożyć do konsula za pośrednictwem szkoły albo bezpośrednio do konsulatu. Wnioski takie powinni składać w imieniu dzieci ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający naukę w języku polskim (np. zaświadczenie wydane przez szkołę albo adnotacja szkoły na wniosku).

Dla uproszczenia procedur nowe legitymacje nie zawierają zdjęcia. Oznacza to jednak, że razem z legitymacją trzeba okazać konduktorowi inny, ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 132)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności (Dz. U. z 2017 r. poz. 811)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 810)

 

 

do góry