Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Politechnika Warszawska uprawniona do certyfikacji i badań w trybie krajowym

29.03.2017

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego udzielił zgody Politechnice Warszawskiej na wykonywanie badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, a także stwierdzania zgodności z typem; oraz wydawaniu certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem (decyzja z 21 marca 2017 r.).

Prezes UTK udziela zgody na wydawanie certyfikatów, jeżeli przedsiębiorca spełnia warunki określone w art. 22g ustawy o transporcie kolejowym. W decyzji wskazane są rodzaje urządzeń, budowli lub pojazdów kolejowych, jakie dana jednostka może badać i certyfikować.

Tym samym Politechnika Warszawska stała się piątą, po Instytucie Pojazdów Szynowych „TABOR”, Transportowym Dozorze Technicznym, Instytucie Kolejnictwa i Signal Cert sp. z o.o., jednostką uprawnioną do wykonywania badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji, a także stwierdzania zgodności z typem.

Wykaz wszystkich  przedsiębiorców posiadających zgodę Prezesa UTK na prowadzenie badań oraz wydawanie certyfikatów wraz ze szczegółowym zakresem ich uprawnień jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej UTK w zakładce „Rejestry, ewidencje i archiwa”.

Do 31 grudnia 2015 r. jednostkami uprawnionymi w zakresie działalności, o której mowa w art. 22g ustawy o transporcie kolejowym, były jednostki wskazane w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 7 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, które z dniem 31 marca 2014 r. utraciło moc obowiązującą. Od 1 stycznia 2016 r.  prowadzenie działalności w zakresie świadectw dopuszczenia do eksploatacji, wymaga uzyskania zgody Prezesa UTK w trybie decyzji administracyjnej.

do góry