Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dla inwestorów i wykonawców inwestycji kolejowych

03.02.2017

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorca, na rzecz którego wykonywana jest procedura weryfikacji WE, jest obowiązany przekazać Prezesowi UTK informację o wszczęciu takiej procedury w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy z jednostką notyfikowaną.

 Przekazywana informacja powinna zawierać precyzyjne wskazanie TSI w oparciu o które będzie przebiegać weryfikacja.

Jednocześnie zwracamy uwagę na konieczność upewnienia się przez przedsiębiorcę zainteresowanego uzyskaniem certyfikatu weryfikacji WE, czy jednostki notyfikowane, z którymi podmiot zamierza zawrzeć umowę, posiadają uprawnienie do przeprowadzania weryfikacji WE w odniesieniu do danego podsystemu strukturalnego i TSI. Uprawnienie do weryfikacji powinno być zapewnione w dniu zawarcia umowy z jednostką notyfikowaną. Do przeprowadzania badań podsystemów zgodnych z TSI upoważnione są jednostki wymienione w bazie jednostek notyfikowanych NANDO prowadzonej przez Komisję Europejską.

Należy pamiętać, że jednostki są uprawnione do przeprowadzania weryfikacji wyłącznie w zakresie udzielonej autoryzacji. W przypadku polskich jednostek notyfikowanych zakres autoryzacji jest określony w decyzjach Prezesa UTK.  W innych krajach zakres określają właściwe organy udzielające autoryzacji. Wnioskodawca przed zawarciem umowy z jednostką notyfikowaną powinien zweryfikować zakres jej autoryzacji, np. uzyskując od niej kopię decyzji o autoryzacji.

Notyfikacja jednostek oceny zgodności do Komisji Europejskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej jest dokonywana przez Prezesa UTK po uzyskaniu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) i wydaniu decyzji udzielającej autoryzacji zgodnie z tą procedurą.

Podstawa prawna: art. 25cb ust. 3 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1727, z późn. zm.)

do góry