Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

TSI CCS - zgłaszanie projektów na zaawansowanym etapie realizacji

01.02.2017

W związku z wejściem w życie nowej Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) dotyczącej podsystemu sterowanie informujemy, że zbliża się termin zgłaszania projektów na zaawansowanym etapie realizacji. Dotyczy to m.in. systemów kontroli pociągów (ETCS), głosowej łączności radiowej (GSM-R), radiowej wymiany danych oraz detekcji pociągu.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przekazuje Komisji Europejskiej wykaz projektów będących na zaawansowanym etapie realizacji prowadzonych na terenie Polski. Dokument ten przesyłany jest w terminie roku od wejścia w życie każdej TSI.

Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej. TSI ta ma zastosowanie do wszystkich nowych, modernizowanych lub odnowionych podsystemów „Sterowanie – urządzenia przytorowe” i „Sterowanie – urządzenia pokładowe”. Niniejsza TSI weszła w życie 16 czerwca 2016 r. Oznacza to, że lista projektów powinna zostać przekazana przez Prezesa UTK do Komisji Europejskiej do 5 lipca 2017 r.

Do dokonania zgłoszenia uprawniony jest:

 • producent lub jego upoważniony przedstawiciel;
 • zarządca infrastruktury;
 • przewoźnik kolejowy;
 • dysponent;
 • importer;
 • wykonawca modernizacji;
 • podmiot zamawiający.

Z uwagi na to, że zgłaszane projekty podlegać będą weryfikacji przez Prezesa UTK, zwracamy się z prośbą, aby złożyć je jak najszybciej - nie później niż dwa miesiące przed obowiązującym terminem przekazania informacji do Komisji Europejskiej. Zgłoszenie należy złożyć w formie formularza (tutaj).

Do formularza należy załączyć dokumentację zawierającą:

 1. opis projektu zawierający dokładne określenie kluczowych terminów, położenia geograficznego oraz obszaru funkcjonalnego i technicznego;
 2. dokładne odniesienie do TSI (lub ich części), których dotyczy projekt w szczególności dotyczące TSI CCS);
 3. szczegółowe uzasadnienie zaawansowanego etapu realizacji projektu na dzień wejścia w życie TSI CCS wraz z dowodami;
 4. dokładne odniesienie do alternatywnych przepisów, które zostaną zastosowane oraz ich szczegóły;
 5. uzasadnienie odstępstwa, zawierające główne przyczyny mające charakter techniczny, ekonomiczny, handlowy, eksploatacyjny i/lub administracyjny;
 6. opis środków, jakie podmiot planuje podjąć w celu wspierania końcowej interoperacyjności projektu;
 7. wszelkie inne dokumenty dotyczące projektu.

Dokonanie zgłoszenia projektu na zaawansowanym etapie realizacji, daje podstawy do wystąpienia z wnioskiem do Komisji Europejskiej o przyznanie odstępstwa od stosowania najnowszego TSI CCS. W przypadku przyznania odstępstwa stosowane są wcześniej obowiązujące normy. Przepisy przewidują też, że gdy nie zachodzą przypadki umożliwiające uzyskanie odstępstwa, dla projektów na zaawansowanym etapie realizacji, istnieje możliwość niestosowania jednej lub kilku nowych TSI, jeśli w ramach danej TSI jest to przewidziane.

Dodatkowe informacje w zakresie możliwości zgłaszania niniejszych projektów można uzyskać na stronie internetowej Urzędu w zakładce usługi.

.

do góry