Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spółka Signal Cert uprawniona do certyfikacji i badań

16.01.2017

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 27 grudnia 2016 r. wydał decyzję udzielającą zgody Signal Cert sp. z o.o. na prowadzenie działalności polegającej na:

  • wykonywaniu badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, a także stwierdzania zgodności z typem
    oraz
  • wydawaniu certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem.

Prezes UTK udziela zgody na wydawanie certyfikatów, jeżeli przedsiębiorca spełnia przesłanki określone w ustawie o transporcie kolejowym. W decyzji wskazane są rodzaje urządzeń, budowli lub pojazdów kolejowych, jakie dana jednostka może badać i certyfikować.

Tym samym Signal Cert stała się kolejną, po Instytucie Pojazdów Szynowych „TABOR”, Transportowym Dozorze Technicznym i Instytucie Kolejnictwa, jednostką uprawnioną do wykonywania badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji, a także stwierdzania zgodności z typem.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zgodę na prowadzenie badań oraz wydawanie certyfikatów wraz ze szczegółowym zakresem ich uprawnień jest dostępny pod tym adresem.

Do 31 grudnia 2015 r. jednostkami uprawnionymi były jednostki wskazane w załączniku do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 7 sierpnia 2012 r.. Od 1 stycznia 2016 r.  prowadzenie działalności w zakresie świadectw dopuszczenia do eksploatacji wymaga uzyskania zgody Prezesa UTK w trybie decyzji administracyjnej.

do góry