Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązki przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej oraz dysponentów wagonów, w zakresie opracowania planów wdrażania TSI dla podsystemu Aplikacji Telematycznych dla Przewozów Towarowych (TSI TAF).

07.02.2012

Urząd Transportu Kolejowego informuje, iż na poziomie europejskim zainicjowany został pierwszy etap wdrażania Technicznej Specyfikacji dla Interoperacyjności w zakresie Aplikacji Telematycznych dla Przewozów Towarowych TSI TAF (rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 62/2006 z 23 grudnia 2005 roku).

W dniu 26 stycznia 2012 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie inicjujące działania związane z opracowywaniem planu głównego wdrażania wymienionej specyfikacji. Zgodnie z informacjami przedstawionymi podczas posiedzenia, plan główny opierać się ma na indywidualnych planach wdrażania, opracowanych przez wszystkich interesariuszy (przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej, dysponentów pojazdów).

Opracowanie indywidualnych planów wdrażania przez wymienione kategorie podmiotów jest obowiązkowe w świetle wymagań projektu rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie 62/2006, dotyczące technicznej specyfikacji dla interoperacyjności, odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych, który przyjęty został przez Komitet ds. Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Kolei (RISC) podczas posiedzenia, które odbyło się w dniach 24 i 25 listopada 2011 r.      

Całość procesu opracowywania planów wdrażania oraz planu głównego koordynowana jest przez Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Kolejowej oraz sektora kolejowego (CCG, UIC, RNE, UNIFE, ERFA, EIM, UIP, UIRR).

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Komitet Sterujący, pierwsze wersje indywidualnych planów wdrażania powinny zostać opracowane i przekazane przez każdy z podmiotów którego ten obowiązek dotyczy, w terminie do dnia 15 marca 2012 r. Opracowane dokumenty zawierać powinny szczegółowe informacje na temat planowanych terminów wdrażania poszczególnych funkcji TSI TAF przez dane przedsiębiorstwo oraz wskazywać powinny etapy pośrednie i efekty prac.

Szczegółowe informacje m.in. na temat zasad i harmonogramów opracowywania indywidualnych planów wdrażania oraz planu głównego, a także informacje na temat komitetu sterującego dla TSI TAF, dostępne są w witrynie UIC pod adresem http://uic.org/spip.php?article2852.

Dodatkowo, celem wsparcia przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej oraz dysponentów wagonów w wywiązaniu się z obowiązku opracowania indywidualnych planów wdrażania, w dniu 15 lutego 2012 r. w siedzibie UIC w Paryżu zorganizowane zostanie posiedzenie, którego celem będzie szczegółowe wyjaśnienie zagadnienia. Rejestracji udziału w posiedzeniu należy dokonać na adres Pani Marii Lafont (lafont@uic.org) do dnia 10 lutego 2012 r. Wszelkie ewentualne pytania do przedyskutowania w trakcie posiedzenia należy kierować na adres TAF-DT@uic.org.

Treść Rozporządzenia 62/2006 Komisji Europejskiej, dostępna jest na stronie UTK w dziale Współpraca międzynarodowa / Prawo europejskie / Techniczne Specyfikacje dla Interoperacyjności (link). Treść projektu zmieniającego Rozporządzenie 62/2006, przyjęta przez Komitet RISC, dostępna jest w dziale Współpraca Międzynarodowa / Prawo europejskie / Projekty aktów prawnych (link).

do góry