Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uwaga – nowy wzór oświadczenia dla użytkownika bocznicy kolejowej

04.01.2017

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym każdy użytkownik bocznicy kolejowej składający wniosek o wydanie świadectwa bezpieczeństwa powinien, jako załącznik do tego wniosku, przedłożyć oświadczenie o posiadaniu statusu użytkownika bocznicy kolejowej.

W postępowaniu o wydanie świadectwa bezpieczeństwa nie jest już wymagane przedstawienie dowodu tytułu prawnego do terenu na którym położona jest bocznica kolejowa. Było to konieczne na gruncie przepisów ustawy o transporcie kolejowym, w brzmieniu sprzed nowelizacji.

Zgodnie z nową definicją użytkownik bocznicy kolejowej to zarządca infrastruktury, który nie zarządza inną drogą kolejową, niż bocznica kolejowa (art. 4 pkt 10a), natomiast bocznica kolejowa to wyznaczona przez zarządcę infrastruktury droga kolejowa, połączona bezpośrednio lub pośrednio z linią kolejową, służąca do wykonywania czynności ładunkowych, utrzymaniowych lub postoju pojazdów kolejowych albo przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej (art. 4 pkt 10).

Nowelizacja znosi pewną niedogodność dla wnioskodawców czyli konieczność składania dokumentów potwierdzających tytuł prawny do terenu bocznicy (np. umowy dzierżawy). Jednak brak konieczności dostarczania dowodów nie oznacza, że takiego tytułu nie należy posiadać. W dalszym ciągu zasadne jest aby każdy użytkownik bocznicy kolejowej posiadał uregulowaną sytuację prawną nieruchomości na której położona jest eksploatowana bocznica kolejowa. Oznacza to, że musi posiadać tytuł do władania terenem pod bocznicą.

W przypadku postępowań i kontroli wszczętych przez Prezesa UTK i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że we wszystkich postępowaniach wszczętych przed 30 grudnia 2016 r. (wniosek wpłynął do Prezesa UTK do 29 grudnia 2016 r.) w sprawach dotyczących uzyskania świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej użytkownik bocznicy zobowiązany jest wykazać tytuł prawny do władania eksploatowaną bocznicą kolejową.

Znowelizowany tekst ustawy

 

do góry