Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jakie dokumenty powinny być wystawione po naprawie wagonu towarowego?

21.12.2016

Warunkiem dopuszczenia pojazdu kolejowego do eksploatacji jest świadectwo sprawności technicznej. Świadectwa sprawności technicznej wydaje przewoźnik kolejowy, a pojazdom kolejowym wykonującym przewozy w obrębie bocznicy kolejowej może wydawać je użytkownik bocznicy kolejowej. Z kolei świadectwa sprawności technicznej dla pojazdów kolejowych wykonujących przewozy technologiczne oraz dla wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do robót budowlanych wydaje przedsiębiorca eksploatujący te pojazdy lub zarządca.

Przepisów dotyczących świadectw sprawności technicznej, nie stosuje się do wagonów towarowych, dla których podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) w odniesieniu do wagonów towarowych wydał zapewnienie potwierdzające dopuszczenie do użytkowania lub przywrócenie do eksploatacji, określone w art. 3 ust. 2 lit. f i g 3. Rozporządzenia Komisji (UE) NR 445/2011.

Organizacja w ramach systemu zarządzania utrzymaniem musi posiadać procedury:

  • umożliwiające zarządzanie wycofywaniem wagonów towarowych z eksploatacji w związku z utrzymaniem lub w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub awarii,
  • umożliwiające określenie niezbędnych środków kontroli stosowanych do przeprowadzonego utrzymania oraz do dopuszczenia wagonów towarowych do użytkowania,
  • umożliwiające wydanie zawiadomienia o przywróceniu do eksploatacji, przy uwzględnieniu dokumentacji dopuszczenia do użytkowania.

Dla wagonów towarowych utrzymywanych przez certyfikowane podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, nie stosuje się świadectwa sprawności technicznej, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych (Dz.U. 2005 nr 37 poz. 330).

Dopuszczenie do użytkowania, zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. f Rozporządzenia 445, oznacza zapewnienie udzielone zarządzającemu utrzymaniem taboru przez podmiot przeprowadzający utrzymanie, zgodnie z którym czynności utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie ze zleceniem.

W powyższej definicji zarządzającym utrzymaniem taboru jest zawsze podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, zgodnie z zasadą, iż pierwszej funkcji systemu zarządzania utrzymaniem,  to jest funkcji zarządzania, nie można zlecić innemu podmiotowi. W tym przypadku podmiotem przeprowadzającym utrzymanie będzie warsztat utrzymaniowy.

Natomiast przywrócenie do eksploatacji, zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. g Rozporządzenia 445, to zapewnienie udzielone na podstawie dopuszczenia do użytkowania użytkownikowi, np. przedsiębiorstwu kolejowemu lub posiadaczowi, przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, zgodnie z którym wszystkie stosowne prace utrzymaniowe zostały wykonane, a wagon, który wcześniej został wycofany z eksploatacji, znajduje się w stanie pozwalającym na jego bezpieczne użytkowanie, z zastrzeżeniem ewentualnych czasowych ograniczeń dotyczących użytkowania oraz innych ograniczeń użytkowania, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury.

Mimo że w powyższym tłumaczeniu zostało użyte sformułowanie „wycofanie z eksploatacji”, to powinno się je rozumieć jako „wyłączenie z eksploatacji”, a przywrócenie do eksploatacji jako „włączenie do eksploatacji”.

W polskim ustawodawstwie dotyczącym transportu kolejowego termin „wycofanie z eksploatacji” stosuje się w przepisach dotyczących rejestracji pojazdów w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR). Okoliczność, iż pojazd o danym numerze EVN figuruje w rejestrze jako „wycofany z eksploatacji” oznacza, iż nie może on czasowo lub trwale być eksploatowany na liniach kolejowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na zawieszenie jego rejestracji, lub inne okoliczności wskazane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 988).

Dokumenty wystawione po naprawie pojazdu kolejowego  powinny być zgodne ze wzorami określonymi w systemie zarządzania utrzymaniem danego przedsiębiorstwa.

Ponadto należy pamiętać o chronologii wydawania dokumentów wskazanych w art. 3 ust. 2 lit. g Rozporządzenia 445. Mianowicie dopiero po wykonaniu czynności naprawczych wydawany jest dokument dopuszczenia do użytkowania potwierdzający, że czynności utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie ze zleceniem. Następnie na podstawie tego dokumentu wydawany jest dokument przywrócenia do eksploatacji (włączenia) W dokumencie tym podmiot odpowiedzialny za utrzymanie zapewnia, że wyłączony z eksploatacji wagon znajduje się w stanie pozwalającym na jego bezpieczne użytkowanie, wskazując jednocześnie ewentualne czasowe ograniczenia dotyczące użytkowania.

Na podstawie:

  1. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727) zwana dalej „ustawą o transporcie kolejowym”
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych (Dz.U. 2005 nr 37 poz. 330), zwanym, dalej „Rozporządzeniem w sprawie świadectw”
  3. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007 (Dz.U. L 122 z 11.5.2011, str. 22 z poźn. zm.), zwane dalej „Rozporządzeniem 445”
  4. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych (Dz.U. 2013 poz. 211)

 

 

 

 

do góry