Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego

14.12.2016

13 grudnia odbyło się spotkanie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, którego celem było omówienie warunków planowanego porozumienia dotyczącego współpracy organów w zakresie wynikającym ze zbieżności działań związanych ze sprawowanym nadzorem.

Podczas spotkania omówione zostały proponowane formy współpracy pomiędzy Prezesem UTK a Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie nadzoru i kontroli dotyczącej przestrzegania przepisów prawa o bezpieczeństwie ruchu kolejowego oraz prawa budowlanego, w szczególności w obszarze zagrożeń związanych z budowlami przeznaczonymi do prowadzenia ruchu kolejowego. Współpraca miałaby odbywać się na szczeblu centralnym - pomiędzy Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego a Głównym Inspektorem Nadzoru Budowalnego oraz terenowym – pomiędzy Dyrektorami Oddziałów Terenowych Urzędu Transportu Kolejowego a Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowalnego.

Założeniem porozumienia jest wzajemne informowanie się o stwierdzonych nieprawidłowościach, będących w kompetencji drugiej strony porozumienia, wspieranie inicjatyw i upowszechnienie osiągnięć w zakresie nowych rozwiązań  technicznych i technologicznych, dotyczących bezpieczeństwa w sektorze kolejowym oraz wspieranie inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa i warunków budowlanych przy eksploatacji linii oraz bocznic kolejowych. Porozumienie zakłada również doskonalenie metod i form działalności kontrolnej, a także wymianę informacji o obowiązujących aktach prawnych i normach związanych z ustawowymi zadaniami stron oraz inicjowanie zmian przepisów w tym zakresie.

 

do góry