Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie IRG Rail

15.11.2016

W dniach 9-10 listopada br. odbyło się w Warszawie posiedzenie plenarne IRG-Rail.  Przedstawiciele regulatorów kolejowych z 27 państw europejskich spotkali się w Warszawie, by przyjąć program prac na rok 2017 oraz stanowiska m.in. w zakresie segmentacji rynku i kryteriów nakładania opłat dodatkowych (tzw. mark-ups) zgodnie z dyrektywą 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Uzgodnione zostały również wytyczne w zakresie dokonywania kalkulacji kosztów bezpośrednich, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/909 w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu. Dokonano również przeglądu zasad pobierania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej oraz za dostęp do dworców kolejowych. 

Wybrano wiceprzewodniczącego IRG-Rail na rok 2017, którym został Andrea Camanzi, prezes włoskiego organu regulacyjnego, Autorità di Regolazione dei Trasporti. Rotacyjne przewodnictwo w 2017 obejmie Anne Yvrand-Billon, wiceprzewodnicząca francuskiego organu regulacyjnego Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

Na posiedzeniu plenarnym IRG-Rail przyjęło dwóch nowych członków: Irlandię i Serbię. Tym samym liczba państw współpracujących w ramach tego forum wzrosła do 29.

Radosław Pacewicz, Dyrektor Generalny Urzędu Transportu Kolejowego, pełni funkcję przewodniczącego IRG-Rail w 2016 r.  Dzięki aktywności polskiej prezydencji doszło do zmian wewnętrznych procedur IRG-Rail pozwalających na intensywniejsze zaangażowanie państw członkowskich, w tym przede wszystkim mniejszych regulatorów. Skutek ten osiągnięto przez zmianę zasad powoływania szefów grup roboczych IRG-Rail na 3-letnią kadencję oraz możliwość współprzewodniczenia w poszczególnych grupach przez dwóch równoprawnych przewodniczących z różnych organów regulacyjnych. Wprowadzona przez polską prezydencję praktyka uczestniczenia w spotkaniach grup za pośrednictwem telekonferencji oraz propozycja interaktywnej strony internetowej IRG-Rail  ma na celu zmniejszenie kosztów uczestnictwa w spotkaniach poszczególnych grup i aktywizację członków bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów oraz wyłączania pracowników z wypełniania ich zadań.   

{GALERIA:23068-23069}

do góry