Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Gdzie złożyć skargę na niedogodności podczas zagranicznych podróży koleją?

02.01.2017

Kolej to nie tylko połączenia miejskie, podmiejskie i krajowe, ale także transport między państwami. Niejednokrotnie pasażerowie spotykają się z niedogodnościami również podczas podróży zagranicznych. Urząd Transportu Kolejowego radzi, jak postąpić w takiej sytuacji.

Prawa pasażerów w Unii Europejskiej

Rozporządzenie 1371/2007 dotyczące praw i obowiązków pasażerów w transporcie kolejowym jest owocem wspólnej polityki transportowej Unii Europejskiej ukierunkowanej na ochronę praw pasażerów oraz podniesienie jakości i efektywności świadczonych usług.

Daje ono podróżnym prawo do skorzystania z pomocy podczas podróży, a w przypadku opóźnienia pociągu – do uzyskania odszkodowania. Zapewnia pasażerom także prawo do informacji o opóźnieniach, usługach świadczonych w pociągu, możliwościach przesiadek czy reguluje kwestie bezpieczeństwa i ochrony. Ponadto określa, że w przypadku śmierci lub zranienia pasażera przedsiębiorstwo kolejowe powinno wypłacić zaliczkę proporcjonalną do poniesionej szkody.

Jeszcze przez jakiś czas państwa członkowskie UE mają prawo wyłączyć ze stosowania niektóre przepisy rozporządzenia. UTK opracował zestawienie aktualnie obowiązujących przepisów rozporządzenia 1371/2007 w krajach UE, z którym można zapoznać się tutaj.

Organy państw członkowskich UE

Polskim organem, który dba o ochronę praw pasażerów, jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Każdy kraj UE ma obowiązek powołania analogicznych organów, co wynika m.in. z rozporządzenia 1371/2007.

Podmioty te są odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów rozporządzenia, mogą więc podejmować niezbędne kroki, by zapobiec łamaniu praw pasażerów. Podstawą skutecznego funkcjonowania tych organów jest przede wszystkim ich niezależność od pozostałych podmiotów rynku kolejowego. Dlatego każdy pasażer może złożyć skargę w sprawie naruszenia rozporządzenia do odpowiedniego organu wyznaczonego przez państwo członkowskie, na terytorium którego się poruszał.

Poniżej znajduje się tabela zawierająca dane kontaktowe do odpowiednich organów poszczególnych państw członkowskich UE.

Podstawowe zasady dochodzenia roszczeń

Niezadowolony pasażer może złożyć skargę bądź reklamację bezpośrednio do przewoźnika, z którego usług skorzystał. Jeśli jednak z jakichś powodów rozwiązanie to okaże się niesatysfakcjonujące, może zwrócić się z prośbą o pomoc do właściwego organu w danym państwie, a także dochodzić swoich praw drogą sądową.

Podstawa prawna

Art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (tekst jedn.: Dz. Urz. UE L nr 315 z 03.12.2007 r. ze zm.)

 

Kraj

Organizacja

Kontakt

Austria

Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte

(apf)

Linke Wienzeile 4/1/6

1060 Wien

Austria

www.apf.gv.at

Belgia

Service Public Fédéral

Mobilité et Transports – Federale

Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

(Federal Public Service Mobility and

Transport)

Rue du Progrès 56

1210 Bruxelles

Belgium

www.mobilit.fgov.be

Bułgaria

Изпълнителна агенция "Железопътна

администрация" (Railway Administration

Executive Agency)

5 Gen. Iosif Gurko Str.

1000 Sofia

Bulgaria

Tel : +359 2 940 94 27

Fax : +359 2 987 67 69

iaja@mtitc.government.bg

www.iaja.government.bg

Chorwacja

Croatian Regulatory Authority for Network Industries (HAKOM)

Roberta Frangeša Mihanovića 9

10110 Zagreb

Croatia

www.hakom.hr

Czechy

Drážní úřad (Rail Authority)

Wilsonova 300/8

121 06 Praha 2 - Winohrady

The Czech Republic

www.ducr.cz

Dania

Sekretariatet for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro (Appeal Board for Bus, Train and Metro)

Gl. Køge Landevej 3

2500 Valby

Denmark

mail@abtm.dk

www.abtm.dk

Estonia

Tarbijakaitseamet

(Consumer Protection Board)

Pronksi 12

10117 Tallinn

Estonia

info@tarbijakaitseamet.ee

www.tarbijakaitseamet.ee

Finlandia

Kuluttajariitalautakunta

(Consumer Disputes Board)

Hämeentie 3

PL 306

00531 Helsinki

Finland

kril@oikeus.fi

www.kuluttajariita.fi

Francja

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes - D.G.C.C.R.F. (Directorate

General for Competition, Consumption and Anti-Fraud)

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

France

www.economie.gouv.fr/dgccrf

Grecja

Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

(Regulatory Authority for Railways

33 Stadiou Street

105 59 Athens

Greece

info@ras-el.gr

www.ras-el.gr

Hiszpania

Ministerio de Fomento

(Ministry of Public Works)

Paseo de la Castellana , 67

24007 Madrid

Spain

www.fomento.es

Holandia

Inspectie Leefomgeving en Transport / Rail en Wegvervoer

(Human Environment and Transport

Inspectorate / Rail and Road)

Graadt van Roggenweg 500

3531 AH Utrecht

Netherlands

www.ilent.nl

Irlandia

Department of Transport

2 Leeson Lane

Dublin

Ireland

www.transport.ie

Irlandia Północna

Department for Regional Development

10-18 Adelaide Street

BT2 8GB Belfast

North Ireland

www.drdni.gov.uk

Litwa

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (State Consumer Rights Protection Authority)

Vilniaus g. 25

01402 Vilnius

Lithuania

tarnyba@vvtat.lt

www.vvtat.lt

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie susisiekimo ministerijos (State Railways Inspectorate)

Geležinio Vilko str. 18A

08104 Vilnius

Lithuania

vgi@vgi.lt

www.vgi.lt

Luksemburg

Communauté des Transports

(Regulatory Authority for Transport)

26 Route d'Arlon

1140 Luxembourg

Luxemburg

www.verkeiersverbond.lu

Łotwa

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Public Utilities Commission)

Ūnijas iela 45, Vidzemes priekšpilsēta

1039 Riga

Latvia

www.sprk.gov.lv

Niemcy

Eisenbahn-Bundesamt

(Federal Railway Authority)

Heinemannstraße 6

53175 Bonn

Germany

www.eba.bund.de

Polska

Urząd Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

Poland

utk@utk.gov.pl

www.utk.gov.pl

Portugalia

Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (Institute for Mobility and Land Transport)

Av. das Forças Armadas, 40

1649-022 Lisboa

Portugal

www.imtt.pt

Rumunia

Autoritatea Feroviară Română

(Romanian Railway Authority)

Calea Grivitei 393

Sector 1, Bucureşti

Romania

www.afer.ro

Słowacja

Dopravný úrad

(Transport Authority)

Letisko M.R. Štefánika

823 05 Bratislava

Slovakia

www.nsat.sk

Słowenia

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

(Agency for Communication Networks and Services of the Republic of Slovenia)

Stegne 7, p. p. 418

1001 Ljubljana

Slovenia

www.akos-rs.si

Szwecja

Konsumentverket

(Swedish Consumer Agency)

Tage Erlandergatan 8A

Box 48, 651 02 Karlstad

Sweden

www.konsumentverket.se

Węgry

Nemzeti Közlekedési Hatóság

(National Transport Authority)

Teréz krt. 62

1066 Budapest,

Hungary

office@nkh.gov.hu

www.nkh.hu

Wielka Brytania

Office of Rail and Road

One Kemble Street,

WC2B4AN  London

United Kingdom

www.rail-reg.gov.uk

Włochy

Autorità di Regolazione dei Trasporti

Via Nizza, 230

10126 Torino

Italy

art@autorita-trasporti.it

www.autorita-trasporti.it

 

do góry