Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W dniach 12-13 listopada 2007 r. w Dortmundzie odbyło się 14te, wyjazdowe spotkanie Organów Regulujących Transport Kolejowy, które to spotkania są inicjowane przez Komisję Europejską.

22.11.2007

Było to 2gie spotkanie wyjazdowe. Wcześniejsze odbyło się w Londynie. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci wszystkich regulatorów rynku kolejowego w Europie.

Jednym z przedmiotów spotkania był opis, na przykładzie Niemiec oraz Anglii, zasad motywowania zarządcy infrastruktury do skutecznego świadczenia usług na rynku kolejowym, określanych zgodnie z art. 11 Dyrektywy 2001/14/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za uŜytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpieczeństwa (Dz. Urz. WE L 75 z 15.03.2001), „Planem wykonania” (eng. performance regime).

Zgodnie z przedstawionymi informacjami, w sytuacji w której zarządca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec przewoźnika, zarządca ponosi karę, która wynosi za 1 minutę opóźnienia 0,1 Euro. Odpowiednio skalkulowaną kwotę otrzymuje przewoźnik kolejowy. Wśród zaproponowanych rozwiązań przewidziano również rodzaj nagrody dla zarządcy infrastruktury, jeśli ten wykaże, że świadczył usługi przewoźnikowi na wyższym poziomie niż się zobowiązał.

Prezentowane rozwiązania przewidziane w prawie unijnym są fakultatywne. Polska z uwagą śledzi postępy w tworzeniu regulacji
dotyczących „planu wykonania”. Wszyscy uczestnicy wyraźnie akcentowali, że ideą prezentowanych rozwiązań jest zwiększenie jakości świadczenia usług, więc podczas oceny usług zarządcy, nie będą brane pod uwagę w szczególności wyłączone fragmenty sieci kolejowej na której prowadzone są czynności modernizacyjne.

Reprezentanci Urzędu Transportu Kolejowego przedstawili, pierwszy raz podczas tak prestiżowych spotkań, prezentacje dotyczącą ruchu granicznego w Polsce. Istniejące problemy w ruchu przygranicznym zostały przedstawione również przez organ regulacyjny z Węgier oraz Niemiec. Spostrzeżenia dotyczące ruchu przygranicznego były w każdej prezentacji zbieżne. Przedstawiciel komisji europejskiej zadawał wiele pytań dotyczących tego zagadnienia. Zauważono, że jednym z ograniczeń przy dostępie do infrastruktury kolejowej jest brak skutecznych procedur wzajemnego uznawania dokumentów z zakresu bezpieczeństwa. Podczas dyskusji, zaproponowano stworzenie grupy zajmującej się współpracą pomiędzy Europejską Agencją Kolejową a Organami Regulującymi. Polska zgłosiła swój udział w nowej grupie. Wszyscy uczestnicy spotkania podziękowali polskim reprezentantom udanego wystąpienia.

do góry